TÄRKEÄ TIEDOTE

IMPORTANT NOTICE

 

Webropolissa on valmis kansiorakenne, johon sinun tulee omat kyselysi luoda (katso kuvio). Valitse ensin henkilöstön tai opiskelijoiden kansio ja sen jälkeen sen yksikön kansio, johon kuulut (1).

 

Jos haluat perustaa oman alikansion esim. samaan projektiin liittyviä kyselyitä varten, anna kansiolle nimeksi ensisijaisesti oma nimesi (sukunimi ja etunimi) (2). Tarvittaessa voit myös antaa kansiolle projektin tai ryhmän nimen. Aseta tämä kansio omaksi kotikansioksesi (3).

 

 

In the Webropol there is a predefined file structure in which you must create your own questionnaires (see figure). First choose the staff or students’ folder and then the folder of the unit to which you belong (1).

 

If you want to create a subfolder e.g. for the questionnaires of the same project, name it primarily after your name (last name and first name) (2). If necessary, you may also use the name of a project or a group. Set this folder as your home folder (3).

Jatka/Continue